NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

02/04/2022

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

       0. Công bố thông tin thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

2022-0-CBTT-Thoi-gian-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-2022-va -tai-lieu-DHDCD-2022

  1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

2022-1-Thong-Bao-to-chuc-DHDCD-2022

  1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

2022-2-Bao-cao-HDQT-trinh-DHDCD-thuong-nien-2022

  1. Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán

2022-3-TTr-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-2021-da-duoc-kiem-toan

  1. Tờ Trình phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch 2022

2022-4-TT-Phan-phoi-loi-nhuan-2021-va-Ke-hoach-Phan-phoi-loi-nhuan-2022

  1. Tờ trình lựa chọn cty kiểm toán BCTC 2022

2022-5-TTr-Lua-chon-Cong-ty-kiem-toan-BCTC-2022

  1. Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán

2022-6-Bao-cao-TV-HDQT-doc-lap-trong-Uy-Ban-kiem-toan

  1. Dự thảo nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2022

2022-7-Du-thao-Nghi-quyet-DHDCD-2022

  1. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2022

2022-Quy-che-lam-viec-DHDCD

  1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

TTr-Phuong-an-phat-hanh-co phieu-de-tra-co-tuc -nam-2021

 

 

TIN LIÊN QUAN