Sản phẩm

Cefubi- 100 dt

Rx – Thuốc bán theo đơn
Cefubi – 100 DT
Viên nén phân tán