NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

26/03/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

 1. Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2021 

         0_TB_DHDCD_thuong_nien_2021

 

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

         1_TB_moi_hop_DHDCD_thuong_nien_2021

 

 1. Báo cáo HĐQT về hoạt động  SXKD 2020,  kế hoạch  năm 2021

         2_BC_HDQT_hoat_dong_SXKD_2020_ke_hoach_2021

 

 1. Tờ trình báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán

         3_to_trinh_BCTC_2020_kiem_toan

 

 1. Tờ Trình phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch 2021

        4_to_trinh_PPLoiNhuan_2020_ke_hoach_2021

 

 1. Tờ trình lựa chọn cty kiểm toán BCTC 2021

        5_to_trinh_lua_chon_cty_kiem_toan_BCTC_2021

 

 1. Báo cáo Ban Kiểm Toán Nội Bộ 2020

        6_BC_Ban_Kiem _Toan_Noi_Bo_2020

 

 1. Tờ Trình sửa đổi điều lệ Bidiphar

         7_To_trinh_sua_doi_dieu_le_Bidiphar

 

 1. Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

        8-giay-uy-quyen-tham-du-DHCD

 

 1. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2021

         9_du_thao_nghi_quyet_DHDCD_2021

 

 1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2021

         10_quy_che_lam_viec_DHDCD_2021

 

 1. Tờ Trình thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

        11-To-trinh-DHCD-thuong-nien-2021

 

 1. Tờ Trình  thành lập Cty TNHH MTV

        12-TTr-thanh-lap-CTy-TNHH-MTV

 

 

 

TIN LIÊN QUAN