NHÀ ĐẦU TƯ

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/06/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

  1. Chương trình ĐHĐCĐ 2020: 

            Chuong_trinh_DHDCD_2020

 

  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

            Bao_cao_HDQT_2019_Ke_hoach_2020

 

  1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

            BC_tai_chinh_hop_nhat_2019

 

  1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

            Phan_phoi_loi_nhuan_2019_ke_hoach_2020

 

  1. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

            Lua_chon_cong_ty_KT_BCTC_2020

 

  1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

            Dieu_chinh_nganh_nghe_KD_bo_sung_dieu_le

 

  1. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020:

            Du_thao_nghi_quyet_DHDCD_2020

 

  1. Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020:

            Thu_moi_va_Giay_uy_quyen_tham_du_DHDCD_2020

 

  1. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2020:

 

            Quy_che_lam_viec_va_the_le_bieu_quyet_DHDCD_2020

 

  1. Báo cáo ban KTNB 2019:

            Bao_cao_ban_KTNB_2019

 

TIN LIÊN QUAN