Tin tức

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thành lập 2012

13/04/2012

1.Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông lần đầu năm 2012 của CTCP Muối & Thực Phẩm Bình Định (Sau đây gọi là Đại hội):

-Thời gian: Bắt đầu 08h30 Thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2012

-Địa điểm: Hội trường Công ty Dược – TTBYT Bình Định

498 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

2.Điều kiện tham dự Đại hội:

-Tất cả cổ đông của CTCP Muối & Thực phẩm Bình Định.

-Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức)

3.Nội dung Đại hội:

-Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa

-Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động

-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cổ tức

-Các nội dung khác

-Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.Đăng ký tham dự:

Quý vị vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền dự Đại hội cổ đông cho Ban Tổ chức trước ngày 27/12/2012 qua điện thoại: (056) 3846500 (Gặp Anh Đạt – P.TCHC)

5.Tài liệu Đại hội:

  1. Thông báo mới họp Đại hội cổ đông thành lập 2012.
  2. Giấy Ủy Quyền

iii. Thư Ứng Cử

 

Facebook

Tin tức khác