Tin tức

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại

08/02/2017

Sáng ngày 06/02, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định do bà Lý Tiết Hạnh là Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Ông Nguyễn Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Đoàn giám sát tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Bidiphar trước và sau khi cổ phần hóa Công ty giai đoạn 2011-2016.

Năm 2013, Bidiphar tiến hành thực hiện chủ trương của tỉnh về việc cổ phần hóa và hoàn tất chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần vào ngày 01/03/2014, với vốn điều lệ đạt 268.627.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ. Sau khi cổ phần, Công ty đã thực hiện 02 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 268.627.000.000 đồng 523.790.000.000 đồng vào năm 2015 và năm 2016.

Trong giai đoạn 2011-2016, Bidiphar đã tích cực khai thác nguồn thu, tiết kiệm, giảm chi phí, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; doanh thu và lợi nhuận thực hiện đạt cao hơn kế hoạch đề ra; thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định nhằm mở rộng năng lực, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy được hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng tài sản được đầu tư xây dựng theo các quy định, đồng thời phát huy được năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị được giao; luôn tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Công ty cung cấp rõ hơn những thay đổi về mô hình quản lý trước và sau khi cổ phần hóa; các kiến nghị của Công ty trong việc góp ý sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan trực  tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước , Bộ luật lao động…để Đoàn giám sát có cơ sở kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, UBDN tỉnh, các cơ quan liên quan..có giải pháp phù hợp, tổ chức chỉ đạo, điều hành và thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận buổi giám sát, bà Lý Tiết Hạnh cho rằng Công ty đã thực hiện tốt công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước từ khâu định giá tài sản doanh nghiệp, công khai thông tin, phát hành cổ phiếu lần đầu cũng như việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, người lao động có thu nhập tốt và đặt niềm tin vào chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty. Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại CÔng ty cũng đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng từ 155 tỷ đồng vốn chủ sở hữu năm 2011 tăng lên 773 tỷ đồng vào năm 2016. Bà cũng thay mặt Đoàn giám sát đưa ra một số kiến nghị với Công ty trong thời gian tới, cụ thể: tập trung quản lý hiệu quả hơn nữa vốn Nhà nước, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng; chú trọng đổi mới, nâng cao mô hình quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, tạo điều kiện phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; bên cạnh đề ra các chính sách thu hút nguồn nhân lực thì cần chú trọng công tác đào tạo cho đội ngũ lao động đặc biệt là nguồn lao động trình độ cao…

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đã thay mặt Công ty cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn Giám sát. Ông cam kết Công ty luôn thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, cũng như tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi, đời sống của người lao động và hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể..

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại

 

Facebook

Tin tức khác