Tin tức

Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

25/04/2015

Ngày 25.4.2015, công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo UBND, các Sở, Ban ngành tỉnh Bình Định, cùng 177 cổ đông đại diện cho 37.277.250 cổ phần, tương đương 88,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Tổng kết hoạt động năm 2014 Bidiphar đạt được những kết quả khả quan, tổng doanh thu đạt 1.444 tỷ đồng, lợi nhuận 80 tỷ đồng, nộp ngân sách 38 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ cho cổ đông.

Đại hội thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2015, BIDIPHAR phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng (tăng trưởng 4%), lợi nhuận 120 tỷ đồng (tăng trưởng 50%) và cổ tức 15%/ năm (tăng trưởng 50% so với năm trước). 

Tại Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Tờ trình từ nhiệm của 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019, cùng với nhiều nội dung quan trọng khác: Thay đổi nội dung Điều lệ công ty, các dự án đầu tư trọng điểm, các định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015Toàn cảnh Đại hội Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015Các thành viên trong Ban kiểm soát Đại hội bầu bổ sung Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Facebook

Tin tức khác