Thông tin mời thầu

Chào giá: Máy dập viên xoay tròn/Rotary tablet press machine

24/10/2023

Dear supplier Rotary tablet press machine,

We respectfully invite suppliers to participate in bidding for the package: Rotary tablet press machine:

– Document release time: From 11:00 A.M on October 24th, 2023 to before 9:00 A.M. on November 7th, 2023.

– Closing time for receiving bid documents: 09:00 on November 7th, 2023.

– Time to open bid documents: 09:30 on November 7th, 2023.

– Information that needs to be clarified will be sent to the contractor via email: banqlda@bidiphar.com

– Content:

      + Supplier checks each request in the URS and confirms (Yes/No) directly on the attached URS file provided by Bidiphar

        (01.URS.EN.ROTARY TABLET PRESS MACHINE)
      + Supplier needs to confirm and classify and evaluate the deviations between the URS and the device’s specifications (the supplier must fill in the required form. The deviations         are large or serious, it will be Bidiphar confirmed before conducting technical evaluation).
        (02.URS Justification_Confirmation_Vendor_v1.0)
      + Equipment price list (including technical documents and quotes)
       (03. Summary report_vendors_v01)
– Bid submission form:

þ Submit via email: muasam@bidiphar.com.

We invite you to participate in bidding for Rotary tablet press machine.

 

Kính gửi nhà cung cấp máy dập viên xoay tròn,

Trân trọng kính mời các nhà cung cấp tham gia đấu thầu gói thầu: máy dập viên xoay tròn.
– Thời gian phát hành: Từ 11h00 ngày 24/10/2023 đến trước 09h00 ngày 07/11/2023.
– Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự thầu: 09h00 ngày 07/11/2023.
– Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 09h30 ngày 07/11/2023.
– Những thông tin cần làm rõ sẽ gửi đến nhà thầu qua email: banqlda@bidiphar.com
– Nội dung:
      + Nhà cung cấp kiểm tra từng yêu cầu trong URS và xác nhận (Có/Không) trực tiếp trên file URS đính kèm do Bidiphar cung cấp
      (01.URS.EN.ROTARY TABLET PRESS MACHINE)
      + Nhà cung cấp cần xác nhận và phân loại, đánh giá các sai lệch giữa URS và thông số kỹ thuật của thiết bị (nhà cung cấp phải điền vào mẫu yêu cầu. Các sai lệch         có         lớn hay nghiêm trọng sẽ được Bidiphar xác nhận trước khi tiến hành đánh giá kỹ thuật).
      (02.URS Justification_Confirmation_Vendor_v1.0)
      + Bảng giá thiết bị (bao gồm tài liệu kỹ thuật và báo giá)
      (03. Summary report_vendors_v01)
– Hình thức nộp hồ sơ dự thầu:
      +Gửi qua email: muasam@bidiphar.com.
Chúng tôi mời các bạn tham gia đấu thầu Máy ép viên dạng quay.

Nội dung file đính kèm:
File đính kèm

Link website đầu thầu Bidiphar: https://muasam.bidiphar.com/

Facebook

Tin tức khác