Thông tin mời thầu

Chào giá: Hệ thống tạo hạt/Granulation System

08/11/2023

Dear supplier Granulation System,

We respectfully invite suppliers to participate in bidding for the package: Granulation System

– Document release time: From 11:00 A.M on November 08th, 2023 to before 9:00 A.M on November 22nd, 2023.

– Closing time for receiving bid documents: 09:00 on November 22nd, 2023.

– Time to open bid documents: 09:30 on November 22nd, 2023.

– Information that needs to be clarified will be sent to the contractor via email: banqlda@bidiphar.com

– Content:

      + Supplier checks each request in the URS and confirms (Yes/No) directly on the attached URS file provided by Bidiphar

        (01.URS.EN.GRANULATIONSYSTEM)
      + Supplier needs to confirm and classify and evaluate the deviations between the URS and the device’s specifications (the supplier must fill in the required form. The deviations are large or serious, it will be Bidiphar confirmed before conducting technical evaluation).
        (02.URS Justification_Confirmation_Vendor_v1.0)
      + Equipment price list (including technical documents and quotes)
       (03. Summary report_vendors_v01)
– Bid submission form:

þ Submit via email: muasam@bidiphar.com.

– Request supplier feedback:

      + URS confirmation: scan file

      + Other files: send the original file

We invite you to participate in bidding for Rotary tablet press machine.

 

Kính gửi nhà cung cấp hệ thống tạo hạt,

Trân trọng kính mời các nhà cung cấp tham gia đấu thầu gói thầu: hệ thống tạo hạt.
– Thời gian phát hành: Từ 11h00 ngày 08/11/2023 đến trước 09h00 ngày 22/11/2023.
– Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự thầu: 09h00 ngày 22/11/2023.
– Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 09h30 ngày 22/11/2023.
– Những thông tin cần làm rõ sẽ gửi đến nhà thầu qua email: banqlda@bidiphar.com
– Nội dung:
      + Nhà cung cấp kiểm tra từng yêu cầu trong URS và xác nhận (Có/Không) trực tiếp trên file URS đính kèm do Bidiphar cung cấp
      (01.URS.EN.GRANULATIONSYSTEM)
      + Nhà cung cấp cần xác nhận và phân loại, đánh giá các sai lệch giữa URS và thông số kỹ thuật của thiết bị (nhà cung cấp phải điền vào mẫu yêu cầu. Các sai lệch có lớn hay nghiêm trọng sẽ được Bidiphar xác nhận trước khi tiến hành đánh giá kỹ thuật).
      (02.URS Justification_Confirmation_Vendor_v1.0)
      + Bảng giá thiết bị (bao gồm tài liệu kỹ thuật và báo giá)
      (03. Summary report_vendors_v01)
– Hình thức nộp hồ sơ dự thầu:
      + Gửi qua email: muasam@bidiphar.com.
– Nhà cung cấp phản hồi:
      + Xác nhận URS: file scan
      + Các tài liệu còn lại: gửi đúng định dạng ban đầu
Chúng tôi mời các bạn tham gia đấu thầu Hệ thống tạo hạt.

Nội dung file đính kèm: File đính kèm

Facebook

Tin tức khác