NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thành lập

26/02/2014

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Dược – TTBYT Bình Định trân trọng thông báo:

 

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Sau đây gọi là Đại hội):

– Thời gian: Bắt đầu 07h30 Thứ Tư ngày 26 tháng 02 năm 2014

– Địa điểm: Khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

 

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

– Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định.

– Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức)

 

3. Nội dung Đại hội:

– Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa

– Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động

– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cổ tức

– Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

– Các nội dung khác

 

4. Đăng ký tham dự: Quý vị vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền dự Đại hội cổ đông cho Ban Tổ chức trước ngày 26/02/2014 theo các cách sau:

– Điện thoại xác nhận tham dự đại hội đến số máy: 056.3846500

– Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến: Công ty Dược – TTBYT Bình Định.

– Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học – Tp. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

 

5. Tài liệu Đại hội:

– Chương trình ĐHCĐ.

– Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ.

– Phiếu xác nhận tham dự ĐHCĐ.

– Thư ứng cử và đề cử.

– Quy chế bầu cử.

– Quy chế làm việc ĐHCĐ.

 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

                                                                                                                                                TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHÂN HÓA

                                                                                                                                                               TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                                                        NGUYỄN VĂN QUÁ

>> TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI :

Thong tin hop DHCD lan dau Bidiphar 2014.rar

 

TIN LIÊN QUAN