Sản phẩm

Augbidil® 250 mg/31,25 mg

AUGBIDIL® 250 mg/31,25 mg

Thuốc bột pha hỗn dịch uống