Thông tin mời thầu

Gói thầu: Mua sắm máy kiểm tra toàn vẹn màng lọc

26/03/2024

Thông báo mời thầu

Thỏa thuận không tiết lộ thông tin

Ghi chú:

Nhà cung cấp nhận Hồ sơ mời thầu theo trình tự như sau : Nhà thầu phải gửi thông báo xác nhận tham dự gói thầu trên bằng email chính thức của Nhà thầu (có kèm bản scan: Thỏa thuận không tiết lô thông tin – đã ký) đến email: banqlda@bidiphar.com và nhận Hồ sơ mời thầu qua email đã xác nhận.

Facebook

Tin tức khác