VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA

Bidiphar

Hơn 40 năm qua, Bidiphar tự hào đã xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa riêng của doanh nghiệp trên thị trường. Chính nhờ bản sắc văn hóa đó đã tạo nên sự khác biệt của Bidiphar và góp phần quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Đồng thời, bản sắc văn hóa Bidiphar đã góp phần không nhỏ để khách hàng đồng hành, gắn kết, thịnh vượng cùng chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển.
Những giá trị văn hóa Bidiphar với các quy tắc vừa gần gũi, lễ nghĩa của Dân tộc; vừa phù hợp với cách ứng xử trong xã hội đương đại, tất cả được đúc kết trong cuốn Sổ tay văn hóa Bidiphar. Đây cũng là lời tuyên bố, quy định, cam kết của Ban Lãnh đạo đối với từng thành viên và của từng CBNV đối với Công ty.