Giới thiệu

BAN ĐIỀU HÀNH

BÀ PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG

Phó tổng giám đốc

Ông Huỳnh Ngọc Oanh

Phó tổng giám đốc

Bà Bành Thị Ngọc Quỳnh

Phó tổng giám đốc

Ông Đỗ Huy Phương

Kế toán trưởng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BIDIPHAR