NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

15/03/2017

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

1-CBTT so 281 DHDCD-2017.pdf

2-Bien ban so 279 DHCD-2017.pdf

3-Nghi Quyet so 280 DHCD 2017.pdf

 

TIN LIÊN QUAN